ഡിങ്കൻ

 —
Rating
Likes Talking Checkins
67 0
About പാപികൾക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ അവസാന ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്. പാപ മോചനത്തിനു 100% ഗ്യാരന്‍റി.
Web site http://www.dinkoism.com/
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this public figure