എന്റെ കാവ്യാക്ഷരം - Ente Kavyaksharam

 —
Rating
Likes Talking Checkins
5 0
About ഞാൻ, നീ, നമ്മൾ പരസപരം അറിയാത്ത ഏതോ വികാരങ്ങൾ.. പിന്നെ കുറെ അക്ഷരങ്ങളും.
Description മനസ്സിന്റെ യാത്രകളാണ് ഓരോ എഴുത്തും... ഒരിന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നുലേക്ക് അതിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു.. അവയോരോന്നും അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ വരച്ചിടട്ടെ...അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരുപക്ഷെ രൂപമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങൾ ... എന്റെ കാവ്യാക്ഷരങ്ങൾ

- വിനീത് മുകുന്ദൻ
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this author