சித்தர்பாடல்கள்

Community
Rating
Likes Talking Checkins
8 0
About Welcome Friends
Description அன்பு நண்பர்களுக்கு , இந்த குழுவை உருவாக்கியதன் காரணம் , சித்தர்கள் தங்கள் பாடல்களின் மூலம் மெய்ஞ்ஞான அறிவையும் , விஞ்ஞான அறிவையும் நமக்கு அளித்துள்ளார்கள் , அவர்கள் நமக்கு தந்த அந்த அளவில்லா அமிர்தத்தை அனைவருடனும் பகிந்துகொள்ளவே இந்த குழு. வாதம் இருக்கலாம் , ஆனால் வேண்டா விவாதம் வேண்டாம் .
நன்றி .
இரா.மாதவன் என்றும் சித்தர்கள் வழியில்
செ.பாலன் { அன்பே சிவம் }
Phone 8012279270
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community