TU mAiNu sOhNA lGdA hAi mAiN tEiNu pYaR kRDi hA

 —
Rating
Likes Talking Checkins
115 0
About ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਜ਼ ਜੋਇਨ ਕਰੋ---> Too Much Sharif Kudi <3
Description •ღ• Løve i$ the mø$t beåütifül trüth øf life, Never ignøre per$øn whø løve$ u •ღ•
Web site <>
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this song