"ਝੂਟੀ ਹੈ ਤੂ ਝੂਟੀ ਹੈ ਸੂਚੀ ਨਾਈ"" ""ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੂ ਵਾਦਿਯ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾਈ""

 —
Rating
Likes Talking Checkins
2 0
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this musician / band