باران نفرت

 —
Rating
Likes Talking Checkins
782 0
About مے ترسـم از اینـکهـ روزے یکــ جـایے من و تـو خیلے دور از هـم شبــ و روز در آغـوش یکــ غریبهـ بے قـرار هـم باشیـم . . .
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this news personality