ثانیه های طلایی

 —
Rating
Likes Talking Checkins
6625 0
About ثانیه های طلایی... بهانه ای برای شاد ی... بهانه ای برای عاشق شدن ... بهانه ای برای درد کشیدن ... بهانه ای برای تنهایی ...بهانه ای برای زندگی کردن....
Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community