தமிழ் தமிழானவள்

 —
Rating
Likes Talking Checkins
26 0
About தமிழைத் தமிழாக தாய்த்தமிழில் அன்புடனும் கனிவுடனும் பரிமாற 'தமிழ் தமிழானவள்'.
Description செம்மொழியான தமிழுள்,
தமிழான செம்மொழியுள்,
தமிழாகி என்னுள்
தம் இழ் ஆகி,
என்றும் அன்புடன்
-உங்கள் தமிழானவள்-

Share

Reviews and rating

Avatar
Rate this community